WSTĘP

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Mariusz Malinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Forest Camp Mariusz Malinkiewicz” (dalej: „Forest Camp” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”) oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług („Regulamin”).

Polityka prywatności dzieli się na cztery części:

 • część A– informacje wstępne;
 • część B – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • część C – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • część D – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

Forest Camp szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające Serwis tj. użytkowników Serwisu („Użytkowników”) oraz Klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z Forest Camp za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

E-mail kontakt@domkizator.com.pl w temacie „DANE OSOBOWE”
Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście Mariusz Malinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Forest Camp Mariusz Malinkiewicz
ul. Podlesie 115, 32-641 Przeciszów
z dopiskiem „DANE OSOBOWE”
A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

Forest Camp może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie, informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie oraz informując o tym Klientów poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail.

W związku z tym zalecamy, aby Klienci oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik/Klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu.

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie Opis
Dane osobowe Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
osoba możliwa do zidentyfikowania Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
przetwarzanie danych osobowych Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
administrator danych osobowych Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

W niniejszej Polityce prywatności zastosowano definicje zawarte w Regulaminie.

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez Forest Camp – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne Forest Camp związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

TWOJE DANE OSOBOWE

B.1. Kto jest administratorem moich danych?

Mariusz Malinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Forest Camp Mariusz Malinkiewicz” pod adresem: ul. Podlesie 115, 32-641 Przeciszów, NIP: 5492310386 oraz numer REGON: 122518053 jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu.

B.2. Jakie dane są przetwarzane?

Forest Camp zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Konsumentów;
 • Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Forest Camp może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • dokonywania zapisów na newsletter;
 • dokonania rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej,
 • kontaktu elektronicznego lub telefonicznego;
 • składania reklamacji.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Forest Camp należą m.in.:

 • podczas dokonywania zapisów na newsletter: adres e-mail;
 • podczas dokonywania rezerwacji: adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu; wpisanie danych do faktury w razie życzenia jej dostarczenia, nazwy firmy (opcjonalnie),
 • podczas kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną: dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.
B.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Forest Camp lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik.

B.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Podstawa prawna przetwarzania[przepis RODO] Cel przetwarzania Opis podstawy prawnej przetwarzania
wykonanie umowy
[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Forest Camp w celu:

 1. realizacji umów o usługi hotelarskie;
 2. obsługi reklamacji;
 3. kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

W wyżej wskazanym celu Forest Camp może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta, np. informacje o kolejnych etapach realizacji umów o usługi hotelarskie.

Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez Forest Camp zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z daną osobą np. świadczenia usługi.
obowiązki prawne
Forest Camp[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celu realizacji umów o usługi hotelarskie, zamówień, dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o usługach hotelarskich, Kodeksu cywilnego, podatkowych).
uzasadniony prawnie interes
Forest Camp[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Forest Camp także w następujących celach:

 1. monitorowanie aktywności Klientów;
 2. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Klienta treściami;
 3. kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon;
 4. wsparcie i zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczone są Klientom drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 6. monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników (gości) np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 7. prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 8. obsługa próśb i uprawnień Klientów przekazywanych w szczególności w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 9. organizacja programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział;
 10. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 11. prowadzenie analiz statystycznych;
 12. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 13. udzielanie informacji o działalności firmy, ostatnich wydarzeniach, aktualnej ofercie i promocjach.
Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Forest Camp.
Prawnie uzasadniony interes Forest Camp polega na przetwarzaniu danych Klienta
treści strony internetowej do preferencji użytkowników, informowania o aktualnych usługach, promocjach, kontaktowania się z Klientami i w odpowiedzi na zapytania.
Twoja zgoda
[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]
Klient (np. za pośrednictwem Serwisu) może mieć możliwość wyrażenia zgody:

 1. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera;
 2. marketing telefoniczny;
 3. podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (np. w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów do konkretnego użytkownika);
 4. kontaktowania się, zbierania opinii i przedstawienia oferty;

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług Forest Camp.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie np. poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

ustalenie, dochodzenie
lub obrony roszczeń
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celu:

 1. ustalenia roszczenia przed sądem,
 2. dochodzenia zapłaty za zamówione towary bądź usługi przed sądem,
 3. windykacji roszczeń na podstawie dokonanych zamówień lub usług,

obrony swoich praw w razie wniesienia sprawy sądowej przez Klienta.

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów, złożonych zamówień i świadczonych usług.
B.5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania Okres przetwarzania danych osobowych
wykonanie umowy Dane osobowe Klientów, Konsumentów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:

 1. do czasu zrealizowania usługi lub
 2. rozpatrzenia reklamacji, lub
 3. przedawnienia roszczeń.
obowiązki prawne
Forest Camp
W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem.
Twoja zgoda Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.
uzasadniony prawnie interes
Forest Camp
Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.
ustalenie,
dochodzenie,
obrona roszczeń
Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń.
B.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Nazwa Dane kontaktowe Link do strony odbiorcy danych

Dodatkowo w celu realizacji usług zamówionych zgodnie z Regulaminem dane osobowe Klientów mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osób trzecich realizujących dostawę zamówień i wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym firm kurierskich, a także do podmiotów współpracujących z Forest Camp.

Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

B.8. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane w celu podejmowania decyzji,
która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

Jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę, będziemy w sposób zautomatyzowany dostosowywać do profilu Klienta odpowiednie treści np. oferty i rabaty na podstawie profilowania. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane w oparciu m.in. o wiek, płeć itp. Umożliwi to nam lepsze dostosowanie oferty do potrzeb Klienta.

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Klient może realizować bezpośrednio w Serwisie.

C.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt. Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.

Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu.

Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do Forest Camp z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych
  (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie
  na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawa Opis Twoich praw
prawo do sprostowania danych Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia,
w tym poprzez przedstawienie Forest Camp odpowiedniego oświadczenia.
prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

 • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • żądania przez Ciebie ograniczenia zamiast usunięcia, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • gdy my nie potrzebujemy danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia przez Ciebie sprzeciwu (więcej informacji o sprzeciwie w pkt C.5.).

„Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że Forest Camp będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

prawo do przenoszenia danych Masz prawo do żądania od Forest Camp wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od Forest Camp przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji,
w których Twoje dane są przetwarzane:

 • na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów); oraz

w sposób zautomatyzowany.

prawo do usunięcia danych
(tzw. prawo do bycia zapomnianym)
Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych
w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw, a nie ma innej podstawy do przetwarzania danych).

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Forest Camp (np. zgodnie z obowiązkami związanymi
z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

C.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Forest Camp nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

C.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Forest Camp (więcej informacji o pojęciu uzasadnionego prawnie interesu w pkt B.4.).

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Forest Camp nie będzie mógł przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – Forest Camp nie będzie mógł przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Forest Camp i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych (więcej informacji o podstawach prawnych przetwarzania w pkt B.4.).

C.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe na jakie należy kierować skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.