Regulamin ośrodka wypoczynkowego Forest Camp

§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Ośrodka obowiązuje na terenie Ośrodka Forest Camp znajdującego się pod adresem przy ul. Elizy Orzeszkowej 40, 32-640 Zator i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Ośrodek Forest Camp jest własnością Mariusza Malinkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Forest Camp Mariusz Malinkiewicz” pod adresem przy ul. Podlesie 115, 32-641 Przeciszów, (dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej pod adresem przy ul. Elizy Orzeszkowej 40, 32-640 Zator), NIP: 5492310386 oraz numer REGON: 122518053.
 3. Regulamin Ośrodka określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. W celu skontaktowania się z Ośrodkiem prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres e-mail: kontakt@domkizator.com.pl lub adres do korespondencji: ul. Podlesie 115, 32-641 Przeciszów bądź kontakt telefoniczny pod numerem: 791 890 523 w godzinach 8:00 – 20:00.
 5. Regulamin Ośrodka jest dostępny w recepcji, w teczce informacyjnej w każdym domku oraz na stronie internetowej www.domkizator.com.pl.

§ 2
DEFINICJE

 1. Domek – domek znajdujący się w Ośrodku Forest Camp pod adresem przy ul. Elizy Orzeszkowej 40, 32-640 Zator, składający się z czterech pomieszczeń (2 sypialnie, salon z aneksem kuchennym, łazienka), szczegółowo opisany w specyfikacji.
 2. Gość – najemca domków.
 3. Ośrodek – Ośrodek Forest Camp znajdujący się pod adresem przy ul. Elizy Orzeszkowej 40, 32-640 Zator.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka, jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej.

§ 1
REZERWACJA

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji Ośrodka lub osobiście w Ośrodku.
 2. Po dokonaniu rezerwacji przez recepcję Ośrodka Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Ośrodka w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Ośrodek zastrzega sobie prawo do sprzedaży domku innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Ośrodek rezerwacji.
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Ośrodka, Gość otrzymuje drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji:
  • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Ośrodek zwraca kwotę równorzędną zadatkowi,
  • na 29 – 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Ośrodek zwraca 50 % wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.
 6. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
  • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
  • Ośrodek zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 40 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.

§ 4
MELDUNEK

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym Ośrodek zastrzega prawo do przyjęcia Gościa również w godzinach nocnych.
 3. Gość nie może przekazywać domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby niezarejestrowane w Ośrodku mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa przebywać w domku od 8:00 do 22:00.
 5. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Ośrodka.
 6. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 8. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. W przypadku opuszczenia przez Gościa Ośrodka w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku nieprzybycia Gościa do Ośrodka w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Ośrodek nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

§ 5
DOBA HOTELOWA

 1. Domki w Ośrodku wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu domku, przyjmuje się, że domek został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich domków lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 40,00 zł/1 godz., z zastrzeżeniem innych rezerwacji. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji Ośrodka.

§ 6
USŁUGI

 1. Ośrodek świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Ośrodka niezwłoczną reakcję.
 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług,
  • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  • zmianę domku w miarę posiadanych możliwości lub w inny sposób złagodzenie niedogodności gdy występujące w domku usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 3. Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • wypożyczenie fotelika do karmienia, nakładki na toaletę oraz nadto żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

 1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Gościa, osoby pozostające pod jego opieką (małoletnie dzieci) lub osoby przebywające w Ośrodku na zaproszenie Gościa z trampoliny znajdującej się na terenie Ośrodka.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Ośrodka, czy poza jego terenem.

§ 8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Osoby poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w domku, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający domek powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 7. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 9
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w domku przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt Gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 10
CISZA NOCNA

 1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 11
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w Ośrodku stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku.
 2. W Ośrodku nie mogą przebywać jakiekolwiek zwierzęta, również tzw. domowe.
 3. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia domku.
 4. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Ośrodku.
 5. W domkach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 6. Domki są otwierane i zamykane za pomocą klucza. Zagubienie klucza wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 100,00 zł.
 7. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Malinkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Forest Camp Mariusz Malinkiewicz” pod adresem przy ul. Podlesie 115, 32-641 Przeciszów, (dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Elizy Orzeszkowej 40, 32-640 Zator), NIP: 5492310386 oraz numer REGON: 122518053. Informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie www.domkizator.com.pl., w teczkach i w recepcji.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się organizowania imprez okolicznościowych (np. wieczorów kawalerskich, panieńskich, imienin, urodzin)  na terenie Ośrodka, nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą pozostałym Gościom Ośrodka.
 10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w domkach ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 11. Aktualny cennik usług i opłat w Ośrodku znajduje się w recepcji.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Ośrodka pisemnie na adres e-mail: kontakt@domkizator.com.pl.
 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Ośrodka.